รายชื่อนศ.
รายวิชา558405 : INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
2 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING10
3 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
4 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
5 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
6 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
7 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
8 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
9 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
10 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
11 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
13 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
14 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
15 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
16 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
19 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
20 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
21 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
22 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
23 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
24 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
25 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
26 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING10
27 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
28 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
29 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
30 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
31 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
32 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
34 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.