รายชื่อนศ.
รายวิชา303433 : EQUINE CARE AND MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม  MATHEMATICS10
3 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์  BIOLOGY10
4 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์  BIOLOGY10
5 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ  Chemistry10
6 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย  Chemistry10
7 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์  BIOLOGY10
8 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย  Chemistry10
9 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก  SPORTS SCIENCE10
10 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส  SPORTS SCIENCE10
11 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง  SPORTS SCIENCE10
12 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE10
13 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
14 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
15 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE10
16 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
17 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
18 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
23 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
45 B6126414 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์ นักศึกษาแจ้งจบ MEDICAL SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
46 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
47 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
48 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
49 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
50 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
51 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
52 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE12
54 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
56 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
57 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
58 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
59 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
60 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
61 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
62 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
63 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
64 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
66 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
67 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
68 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
69 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
71 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
74 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
76 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
77 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
78 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
79 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
83 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
84 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
85 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
86 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
87 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
88 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
90 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
91 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
93 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
94 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
97 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
98 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
99 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
101 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
102 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา  Mechanical Engineering10
103 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
104 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
105 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
106 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
107 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
108 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
109 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
113 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
114 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
115 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
116 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
118 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
119 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
120 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
121 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
122 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
123 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
124 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
125 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
126 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
127 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
128 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
129 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
130 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
131 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
132 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
133 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
134 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
135 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
136 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
137 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
138 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
139 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
141 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
142 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.