รายชื่อนศ.
รายวิชา539211 : ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE10
2 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
3 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
4 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
5 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
6 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
7 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
8 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
9 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
10 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
11 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
12 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
13 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
14 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
15 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
16 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
17 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
18 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
19 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
20 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
21 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
22 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
23 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
24 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
25 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
26 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
27 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
28 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
29 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
30 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
31 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
32 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
33 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
34 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
35 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
36 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
37 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
38 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
39 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
40 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
41 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
42 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
43 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
44 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
45 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.