รายชื่อนศ.
รายวิชา539211 : ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
2 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
3 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
4 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
5 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
6 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
7 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
8 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
9 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
10 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
11 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
12 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
13 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
14 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
15 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
16 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
17 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
18 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
19 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
20 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
21 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
22 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
23 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
24 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
25 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
26 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
27 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
28 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
29 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
30 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
31 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
32 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
33 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
34 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
35 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
36 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
37 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
38 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
39 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
40 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
41 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
42 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
43 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
44 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
45 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.