รายชื่อนศ.
รายวิชา303433 : EQUINE CARE AND MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์  SPORTS SCIENCE10
2 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด  SPORTS SCIENCE10
3 B6209483 นางสาวกรวิภา แสนประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
4 B6233037 นายสุภัทร์ไชย ดวงทวี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE40
6 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด  INFORMATION SCIENCE10
8 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
9 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
11 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
12 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
13 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE10
14 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม  INFORMATION SCIENCE10
15 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
16 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข  INFORMATION SCIENCE10
17 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย  INFORMATION SCIENCE10
18 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE10
19 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
20 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ  INFORMATION SCIENCE10
21 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง  INFORMATION SCIENCE10
22 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล  INFORMATION SCIENCE10
23 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ  INFORMATION SCIENCE10
24 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล  INFORMATION SCIENCE10
25 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง  INFORMATION SCIENCE10
27 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม  INFORMATION SCIENCE10
30 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE10
31 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต  INFORMATION SCIENCE10
32 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
33 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
34 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE10
36 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
37 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
38 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล  INFORMATION SCIENCE10
39 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE10
40 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
41 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
42 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา  FOOD TECHNOLOGY10
43 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
46 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
47 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
48 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
49 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering40
50 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
51 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
52 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
53 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
54 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
55 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering40
56 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
57 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
60 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
61 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
62 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
63 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
64 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
65 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
66 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
67 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
68 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
69 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
70 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
71 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
72 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
73 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE10
74 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
75 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
76 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
77 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
78 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
79 B6321925 นายพันกร ทองโคตร  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
82 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
83 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
84 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
85 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
86 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.