รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
2 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
3 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
4 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
5 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering40
6 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
7 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
8 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
9 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering40
10 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
11 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering40
12 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
13 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
14 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
15 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
16 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering40
17 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering40
18 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering40
19 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.