รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING40
2 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING40
3 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
4 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.