รายชื่อนศ.
รายวิชา617437 : ENVIRONMENTAL HEALTH STUDY PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
5 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
7 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
8 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
9 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
11 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
14 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
15 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
16 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
17 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
18 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH40
19 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
22 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
24 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH40
25 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH40
26 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
27 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
29 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
30 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
31 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH40
32 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
33 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
34 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
35 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
36 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
37 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
38 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
39 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
40 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
42 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
44 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
47 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
48 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
49 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
50 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
51 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
53 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
54 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH40
55 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
56 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH40
57 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
58 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
59 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH40
60 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
62 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
63 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
64 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
65 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
67 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
68 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
69 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
70 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
71 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
72 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
73 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
74 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
75 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
76 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
78 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
80 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
81 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH40
82 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
83 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
84 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH40
85 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
86 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
87 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
88 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
89 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
90 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
91 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
92 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
93 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
94 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
95 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
96 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
97 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
98 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
99 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
100 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
101 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
102 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
103 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
104 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH40
106 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
107 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
108 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
110 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
111 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
112 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
113 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
114 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
116 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
118 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
119 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
121 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
123 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
124 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
125 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
126 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.