รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
2 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME10
3 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
4 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
5 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering40
6 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ  CME10
7 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
8 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
9 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
10 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
11 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
12 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
13 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
14 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
15 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
17 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
18 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
21 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.