รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
2 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
3 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
4 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
5 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
6 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
7 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
8 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
9 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
10 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
11 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
12 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
13 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
14 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
15 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
16 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
17 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
18 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
19 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
20 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
21 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.