รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
2 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
3 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
4 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
5 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
6 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
7 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
8 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
9 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
10 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
11 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
12 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
13 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
14 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
15 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
16 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
17 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
18 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
19 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
20 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
21 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.