รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
2 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
3 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
4 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
5 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
6 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
7 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
8 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE10
9 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
10 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
11 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
12 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
13 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
14 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
15 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
16 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
17 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE10
18 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
19 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
20 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
21 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
22 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
23 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE10
24 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
25 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
26 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
27 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
28 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
29 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE10
30 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
31 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
32 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
33 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
34 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
35 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
36 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
37 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
38 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.