รายชื่อนศ.
รายวิชา523272 : ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
2 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
3 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
4 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
5 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
6 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
7 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
8 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
9 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
10 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
11 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
12 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
13 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
14 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
15 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
16 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
17 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
18 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
19 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
20 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
21 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
22 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
23 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
24 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.