รายชื่อนศ.
รายวิชา529302 : MICROCONTROLLERS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
2 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
3 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
4 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
5 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
6 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
7 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
8 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
9 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
10 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
11 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
12 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
13 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE40
14 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
15 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
16 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
17 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
18 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
19 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
20 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
21 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
22 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
23 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
24 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
25 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
26 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
27 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
28 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
29 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
30 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
31 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
32 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
33 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
34 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.