รายชื่อนศ.
รายวิชา525202 : THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
3 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
4 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE40
5 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
8 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
9 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
10 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE10
11 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
13 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
14 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
15 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
16 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
17 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
18 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
19 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
20 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
21 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
22 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
23 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
25 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
26 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
27 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
29 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
30 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
32 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
33 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
34 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
35 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
36 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
37 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
38 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
39 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
40 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
41 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
42 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
43 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
44 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
46 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
47 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
48 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
49 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
51 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
52 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
53 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
54 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
56 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
57 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
58 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
59 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
60 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
61 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
62 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
63 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
64 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
65 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
66 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
67 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
68 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering12
69 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
70 B6131708 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering60
71 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
72 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
73 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
74 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
75 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
76 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
77 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
78 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
79 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
80 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
81 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
82 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
84 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
85 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
86 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
87 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
88 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
89 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
90 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
91 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering10
92 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
94 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
95 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
96 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
97 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
99 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
100 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
101 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
102 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
103 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
104 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
105 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
106 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
107 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
108 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
109 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
111 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
112 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
114 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
117 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
118 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
120 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
121 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
122 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
123 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
124 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
125 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
126 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
127 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
128 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
129 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
130 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
131 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
132 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
133 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
134 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
135 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
140 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
142 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
144 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
145 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
146 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
148 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
149 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
150 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
151 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
152 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
153 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
155 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
156 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
157 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
158 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
159 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
160 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
161 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
162 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
163 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
164 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
165 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
167 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
168 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
170 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
171 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
172 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
173 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
174 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
175 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
176 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
177 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
178 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
179 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
181 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
183 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
184 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
186 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
187 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
188 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
190 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
191 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
192 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
193 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
194 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
195 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
197 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
198 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
199 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
200 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
201 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
202 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
203 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
204 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
205 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
206 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
207 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
208 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
209 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
210 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
212 B6217006 นายชนดล แปยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
213 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE10
214 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
215 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
217 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
218 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
219 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
220 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
221 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
222 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
224 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
225 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
226 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
227 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
228 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
229 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
230 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering10
231 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
232 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
233 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
234 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
235 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
236 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
237 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
238 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
240 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
241 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
242 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
243 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
246 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
248 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
249 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
250 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
251 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
252 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
253 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
254 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE60
255 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
256 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
257 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering10
258 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
259 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
260 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
262 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
263 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
264 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
265 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
266 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
267 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
268 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
270 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
271 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
272 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
273 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
274 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
275 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
276 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
277 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
281 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
282 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
283 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
284 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
286 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
287 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
288 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
289 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
290 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
291 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
292 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
294 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
295 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
296 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
297 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
299 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
300 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
301 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
302 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
303 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
304 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
307 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
308 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
309 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
310 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
311 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
312 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
313 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
314 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
315 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
316 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
317 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
318 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
319 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
320 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  IE10
321 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
322 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
323 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
324 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
325 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
326 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
327 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
328 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
329 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
330 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
331 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
332 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  Automotive Engineering10
333 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
334 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
335 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
336 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
337 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
338 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
339 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
340 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
341 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
342 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
343 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
344 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
345 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
346 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
347 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
348 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
349 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
350 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
351 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
352 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
353 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
354 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
355 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
356 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
357 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
358 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
359 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
360 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
361 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
362 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
363 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING60
364 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
365 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
366 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
367 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
368 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
369 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
370 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
371 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
372 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
373 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
374 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
375 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
376 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
377 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
378 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
379 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
380 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
381 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
382 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
383 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
384 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
385 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
386 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering10
387 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
388 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
389 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
390 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
391 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
392 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
393 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
394 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
395 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
396 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
397 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
398 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
399 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
400 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
401 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
402 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
403 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
404 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
405 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
406 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
407 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
408 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
409 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
410 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
411 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
412 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
413 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
414 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
415 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
416 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
417 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
418 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
419 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
420 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
421 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
422 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
423 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
424 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
425 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
426 B6336233 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.