รายชื่อนศ.
รายวิชา530231 : HYDRAULICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
2 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
3 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
4 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
5 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
6 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
7 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
8 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
9 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
10 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
11 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
12 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
13 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
14 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
15 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
16 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
17 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
18 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
19 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
20 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
21 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
22 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
23 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
24 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
25 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
26 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
27 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
28 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
29 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
30 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
31 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
32 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
33 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
34 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
35 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
36 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
37 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
38 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
39 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.