รายชื่อนศ.
รายวิชา527243 : INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
2 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
3 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
4 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
5 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
6 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
7 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
8 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
9 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
10 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
11 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
12 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
13 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
14 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
15 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
16 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
17 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
18 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
19 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
20 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
21 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
22 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
23 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
24 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
25 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
26 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
27 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.