รายชื่อนศ.
รายวิชา527243 : INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
2 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
3 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
4 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
5 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
6 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
7 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
8 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
9 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
10 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
11 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
12 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
13 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
14 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
15 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
16 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
17 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
18 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
19 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
20 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
21 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
22 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
23 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
24 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
25 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
26 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
27 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
28 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
29 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.