รายชื่อนศ.
รายวิชา523272 : ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
2 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
3 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
4 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
5 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
6 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
7 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
8 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
10 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
11 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
12 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
13 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
14 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
15 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
16 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
17 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
18 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
19 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
20 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
21 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
22 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
23 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
24 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.