รายชื่อนศ.
รายวิชา523272 : ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
2 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
3 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
4 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
5 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
6 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
7 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
8 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
9 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
10 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
11 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
12 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
13 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
14 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
15 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
16 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
17 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
18 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
19 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
20 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
21 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
22 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
23 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
24 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
25 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.