รายชื่อนศ.
รายวิชา526421 : ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.