รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
2 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
4 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
5 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
6 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
7 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
8 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
9 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
10 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
11 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
12 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
13 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
14 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
15 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
16 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
17 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
18 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
19 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
20 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
21 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
22 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
23 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
24 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.