รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
2 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
3 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
4 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
5 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
6 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
7 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
8 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
9 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
10 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering10
11 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
12 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering10
13 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
14 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
15 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
16 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
17 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
18 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
19 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
20 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
21 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
22 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
23 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
24 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
25 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
26 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
27 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
28 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
29 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
30 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
31 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
32 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
33 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
34 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.