รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
2 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
3 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
4 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
5 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
6 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
7 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
8 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
9 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
10 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
11 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
12 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
13 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
14 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
15 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
16 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
17 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
18 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
19 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
20 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
21 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
22 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering10
23 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
24 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering10
25 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
26 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
27 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
28 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
29 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
30 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
31 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
32 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.