รายชื่อนศ.
รายวิชา523272 : ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
2 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
3 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
4 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
5 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
6 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
7 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
8 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
9 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
10 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
11 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
12 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
13 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
14 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
15 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
16 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
17 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
18 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
19 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
20 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
21 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
22 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
23 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
24 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
25 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.