รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
2 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
3 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
4 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
5 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
6 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
7 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
8 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
9 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
10 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
11 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
12 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
13 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
14 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
15 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
16 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.