รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ  Mechatronics Engineering
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
3 B6100476 นายอนุพงศ์ จงสุข  Mechatronics Engineering
4 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์  Mechatronics Engineering
5 B6100575 นางสาวแก้วตา ชุมสันเทียะ  Mechatronics Engineering
6 B6100650 นายไพรวัลย์ ทับทิมทอง  Mechatronics Engineering
7 B6100667 นางสาวสุนิสา ทาทั่ว  Mechatronics Engineering
8 B6101022 นายขวัญแก้ว สุนาทัย  Mechatronics Engineering
9 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING
10 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING
11 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering
12 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering
13 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering
14 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering
15 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering
16 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering
17 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING
18 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering
19 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering
20 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering
21 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering
22 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering
23 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering
24 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering
25 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์  Mechatronics Engineering
26 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering
27 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering
28 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering
29 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering
30 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering
31 B6212155 นายกชษกร จงพาภพ  Mechatronics Engineering
32 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering
33 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering
34 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering
35 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering
36 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering
37 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering
38 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering
39 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering
40 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering
41 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering
42 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering
43 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering
44 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering
45 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering
46 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering
47 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering
48 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING
49 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING
50 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING
51 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING
52 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
53 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด  PRECISION ENGINEERING
54 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering
55 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering
56 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering
57 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering
58 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering
59 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering
60 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering
61 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering
62 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering
63 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering
64 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering
65 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PRECISION ENGINEERING
66 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING
67 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING
68 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING
69 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING
70 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.