รายชื่อนศ.
รายวิชา539305 : EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
3 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
4 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
5 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
6 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
7 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
8 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
9 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
10 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
11 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
12 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
13 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
14 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
15 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
16 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.