รายชื่อนศ.
รายวิชา539302 : ELECTRONIC MATERIALS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
2 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
3 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
4 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
5 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
6 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
7 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
8 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
9 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
10 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
11 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
12 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
13 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
14 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ  Electronic Engineering10
15 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
16 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
17 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
18 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
19 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
20 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
21 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
22 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
23 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
24 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
25 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
26 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
27 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
28 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
29 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
30 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
31 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
32 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
33 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
34 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
35 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
36 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
37 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
38 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
39 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
40 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.