รายชื่อนศ.
รายวิชา539458 : INDUSTRIAL ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering10
2 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering10
3 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
4 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
5 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
6 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
7 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
8 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
9 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
10 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
11 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
12 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
13 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
14 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
15 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
16 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
17 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
18 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
19 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
20 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
21 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
22 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
23 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
24 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
25 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
26 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
27 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
28 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
29 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering10
30 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
31 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
32 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
33 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
34 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
35 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
36 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
37 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
38 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
39 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
40 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
41 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
42 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
43 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
44 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
45 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
46 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
47 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
48 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
49 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
50 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
51 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
52 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
53 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
54 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
55 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
56 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
57 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
58 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
59 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
60 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
61 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
62 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.