รายชื่อนศ.
รายวิชา521434 : DAIRY PROCESS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering40
2 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
3 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
9 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
10 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
11 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.