รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE
2 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE
3 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE
4 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE
5 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE
6 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE
7 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE
8 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE
9 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE
10 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
11 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE
12 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE
13 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE
14 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
15 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE
16 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE
17 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE
18 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE
19 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE
20 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE
21 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE
22 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE
23 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE
24 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE
25 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE
26 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE
27 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE
28 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.