รายชื่อนศ.
รายวิชา322354 : AGRICULTURAL LAW FOR CROP
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  FOOD TECHNOLOGY60
17 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
30 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.