รายชื่อนศ.
รายวิชา617440 : WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.