รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
2 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
3 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
4 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
5 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
6 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
7 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
8 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
9 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE10
10 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE60
11 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
12 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ  CPE10
13 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.