รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
2 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
3 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
4 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
5 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
6 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
7 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
8 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
9 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
10 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
11 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
12 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
13 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
14 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
15 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
16 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
17 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
18 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
19 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
20 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
21 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.