รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
2 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
3 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
4 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
5 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
6 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
7 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
8 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
9 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
10 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
11 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
12 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
13 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
14 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
15 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
16 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
17 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
18 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
19 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
20 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
21 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
22 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
23 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
24 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.