รายชื่อนศ.
รายวิชา539302 : EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
2 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
3 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering10
4 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
5 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering10
6 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
7 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
8 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering10
9 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
10 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering10
11 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
12 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง  Electronic Engineering10
13 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering10
14 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์  Electronic Engineering10
15 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
16 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
17 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
18 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
19 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering10
20 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
21 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.