รายชื่อนศ.
รายวิชา224354 : INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
3 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
5 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
48 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.