รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
2 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
3 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
4 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
5 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
6 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
20 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.