รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
2 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
3 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
4 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
5 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
6 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
7 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
8 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
9 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
10 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
11 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
12 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
13 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
14 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
15 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
16 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
17 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
18 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
19 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
20 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
21 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
22 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
23 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
24 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
25 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
26 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
27 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
28 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
29 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
30 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
31 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
32 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
33 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
34 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
35 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
36 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
37 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
38 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
39 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
40 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
41 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
42 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
43 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
44 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
45 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
46 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
47 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
48 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
49 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.