รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น  CPE10
2 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
3 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
4 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
5 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
6 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
7 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
8 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
9 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
10 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
11 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
12 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
13 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
14 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
15 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
16 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
17 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
18 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
19 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
20 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
21 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
22 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
23 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
24 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
25 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
26 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
27 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
28 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
29 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
30 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
31 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
32 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
33 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
34 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
35 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
36 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
37 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
38 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  CPE10
39 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering10
40 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
42 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
44 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
45 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering10
46 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
47 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
48 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
49 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.