รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.