รายชื่อนศ.
รายวิชา617440 : WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.