รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
3 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
4 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
5 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
6 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
11 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
12 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
17 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
20 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
21 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
22 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
23 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
24 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
25 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
26 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
27 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.