รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
2 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
3 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
4 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
5 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
6 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
7 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
8 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
9 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
10 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
11 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
12 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
13 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
14 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
15 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
16 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
17 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
18 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
19 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
20 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
21 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
22 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
23 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
24 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
25 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
26 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
27 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
28 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.