รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย  TCE
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering
3 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering
4 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering
5 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering
6 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering
7 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering
8 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE
9 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering
10 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering
11 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering
12 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering
13 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
14 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE
15 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering
16 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE
17 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering
18 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE
19 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering
20 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering
21 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE
22 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE
23 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering
24 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering
25 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE
26 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering
27 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering
28 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering
29 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
30 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE
31 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE
32 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE
33 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE
34 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
35 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE
36 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE
37 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE
38 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
39 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE
40 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
41 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
42 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE
43 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
44 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE
45 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
46 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE
47 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE
48 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE
49 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
50 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
51 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE
52 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
53 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.