รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.