รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.