รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.